START

Gdańsk, 13.02.2015 r.


List otwarty do Prezydenta Miasta Gdańsk Pana Pawła Adamowicza


Panie Prezydencie,


Zdecydowaliśmy się na taką formę kontaktu z Panem Prezydentem, ponieważ dotychczas kierowane do Pana prośby o spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta, odpowiedzialnymi za zmiany w gdańskim poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym nie przyniosły żadnego odzewu.


Chcemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na każdą zmianę, której celem jest rzeczywista poprawa jakości świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przesłanki tych zmian oparte są na rzetelnej analizie i wypracowane na drodze autentycznego dialogu ze środowiskiem, a nie pozorowanych działań.


Ponieważ pozbawiono nas możliwości bezpośredniego kontaktu oraz merytorycznej dyskusji nad projektem zmian, postanowiliśmy nasze pytania i wątpliwości podać do publicznej wiadomości:


1. Z jakimi autorytetami z dziedziny pedagogiki, psychologii, zarządzania oświatą konsultowano zmiany w gdańskim poradnictwie?


2. Dlaczego do tej pory nie sygnalizowano, że w obecnej formule organizacyjnej potrzeby środowiska w zakresie poradnictwa nie są w pełni i we właściwy sposób zaspokajane?


3. Nasze niezrozumienie odnośnie projektowanych zmian budzi fakt, że wszelkie kontrole zewnętrzne, w tym ewaluacja całościowa (w roku szkolnym 2013/14), przeprowadzane przez Kuratorium Oświaty wskazują na bardzo wysoką jakość świadczonych usług. Oczekujemy zatem informacji, w jaki sposób organ prowadzący zmierzył jakość pracy poradni i stwierdził, że jest ona niewystarczająca? Prosimy o konkretne wskaŸniki, narzędzia, wyniki.


4. Domagamy się wyjaśnienia, czego ma dotyczyć „ujednolicony i kompleksowy” system pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skoro obecna oferta podejmowanych działań jest ujednolicona na podstawie procedur wynikających bezpośrednio z rozporządzeń MEN?


5. Zakres działań poradni nie ogranicza się do „udostępniania specjalistycznej wiedzy i porady” (jak zakłada projekt). W naszych placówkach prowadzi się działania długofalowe, kompleksowe i systemowe z zakresu psychoedukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, terapii specjalistycznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej. Co w tym zakresie – według pomysłodawców - poprawi centralizacja?


6. Na jakich paragrafach budżetowych projektant zmiany widzi możliwość zaoszczędzenia i jakiego rzędu to będą oszczędności? Jaki będzie bilans zysków i strat w wymiarze ekonomicznym?


7. Jak rozumieć zamysł pomysłodawcy dotyczący poprawy dostępności usług zcentralizowanych poradni dla środowiska, gdy jednocześnie dostępność do usług świadczonych przez inne instytucje oświatowe zamierza się zwiększyć poprzez ich decentralizację?


Projekt uchwały powinien być przedstawiony Radom Pedagogicznym wszystkich łączonych placówek. Dotychczas odbyło się jedno spotkanie z zastępcą dyrektora panią Mariolą Paluch w PPP-4 (projekt został odebrany negatywnie). Na spotkanie z pracownikami w PPP-1, wyznaczone na 9 lutego 2015 roku (termin został opublikowany na stronach Wydziału Rozwoju Społecznego) p. Paluch nie stawiła się, nie informując Rady Pedagogicznej i nie podając powodów swojej nieobecności.


Uważamy, że centralizacja nie wpłynie na poprawę jakości usług.


Centralizacja grozi anonimowością, biernością, biurokratyzacją, wydłużeniem drogi klienta do uzyskania pomocy, spowolnieniem reakcji na zmiany potrzeb środowiska.


Czy w związku z powyższym weŸmie Pan pełną odpowiedzialność za konsekwencje wprowadzanej centralizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mieszkańcom Gdańska?


Wyrażamy gotowość do merytorycznej debaty na temat przyszłości gdańskiego poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w kontekście planowanych zmian.


Z poważaniem


Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, 3, 4, 5, 6 w GdańskuSzanowni Państwo!
Witamy w roku szkolnym 2014/2015 i zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdańsku rozpoczyna badania dzieci w kierunku ich gotowości szkolnej od 1 MAJA 2015 roku (na prośbę i za zgodą Rodziców). Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnościach.

Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Prowadzimy wiele form terapii indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia psychoedukacyjne dla Rodziców i Wychowawców.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 zaprasza na nową formę pomocy

Rozwiązywanie konfliktów metodą mediacji

MEDIACJE są metodą rozwiązywania sporów mającą charakter dobrowolny i nieautorytatywny, skupiającą się na poszukiwaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony konfliktu. Mediacje w naszej placówce są bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanych mediatorów.

W celu umówienia się na spotkanie proszę dzwonić pod nr tel. 58 341 87 58

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo uzyskać informacje na temat naszej pracy oraz aktualnej oferty, a także zapoznać się z historią naszej placówki i pracownikami.

Nasza Placówka powstała w 1958 roku jako pierwsza i przez wiele lat była jedyną, miejską poradnią w Gdańsku. Mieści się ona obecnie w budynku przy ulicy Obywatelskiej 1 we Wrzeszczu.

Rejonem naszej działalności objęte są następujące dzielnice Gdańska:

Wrzeszcz, Oliwa, Osowa, Matarnia, Klukowo.

Kadra naszej Placówki jest bardzo dobrze przygotowana do różnych form pomocy dziecku i rodzinie oraz pracy szkoleniowo-instruktażowej dla nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych dobrem dziecka.

Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług gwarantują: wysokie kwalifikacje pracowników, zaangażowanie, dbałość o poziom usług, gotowość do nieustannego doskonalenia zawodowego i wprowadzania nowych form pracy.

Zapraszamy!

NAJNOWSZE OFERTY W AKTUALNOŚCI