INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt w priorytecie VII „Promocja integracji społecznej” w działaniu VII/2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” w podpunkcie VII.2.1 :Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” trwał od dnia 01.08.2009 do dnia 31.08.20010. Projekt w całości realizowany był przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku. Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizacje założeń projektu byli etatowi pracownicy Poradni. Zrealizowano założony cel udzielenia pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społeczny oraz ich otoczenia. Jak wskazują badania socjologiczne oraz doświadczenie pracowników Poradni wyniesione ze współpracy z instytucjami wspierającymi wychowanie i rozwój młodzieży, największe trudności w dostosowaniu się do zachodzących przemian społecznych ma młodzież żyjąca w rodzinach borykających się z bezrobociem, ubóstwem, chorobami społecznymi. Niemożność poradzenia sobie z trudnymi życiowo sytuacjami oraz bezradność dorosłych wobec problemów młodzieży doprowadza do eskalacji problemów, łącznie z kolizjami z prawem, przerywaniem edukacji, trudnościami w założeniu szczęśliwej rodziny, problemów z podjęciem i utrzymaniem pracy. Projekt realizowany był po to, aby pomoc psychologiczna, pedagogiczna i doradcza szybko i bezpośrednio docierała do osób potrzebujących, bez barier i ograniczeń instytucjonalnych. Celami szczegółowymi były:

 • Nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Określenie predyspozycji i możliwości oraz aspiracji zawodowych beneficjentów ostatecznych,
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości, zaufania we własne siły i motywacji do podejmowania wysiłku
 • Rozwój kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
 • Poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących sposobów zapobiegania wykluczeniu społecznemu, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Projekt realizowany był w siedmiu punktach konsultacyjnych na terenie powiatu gdańskiego. Punkty konsultacyjne powstały w miejscach strategicznych. Miejsca te zostały wskazane przez Urząd Miejski, który kierował się posiadanymi wynikami badań określających miejsca zagrożone patologiami społecznymi na terenie powiatu gdańskiego. Pomoc udzielana w punktach przyczyniła się do rozwiązywania problemów stojących na drodze do integracji społecznej i zawodowej młodzieży oraz wzmacniała i rozwijała kompetencje wychowawcze osób z jej otoczenia.

  W poszczególnych punktach konsultacyjnych spotkania odbywały się na podstawie umówionych przez Asystenta Koordynatora spotkań. Nabór odbywał się poprzez osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się osób zainteresowanych poradą. Do programu zgłosiło się ogółem 430 osób, z tego 364 osoby zostały zakwalifikowane do udzielenia porady lub pomocy.

  Utworzenie Punktów Poradnictwa stworzyło możliwość udzielenia wsparcia i  pomocy w formie porady psychologicznej lub zawodowej młodym ludziom, dla których dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej jest znacznie utrudniony ze względu na ograniczoną liczbę miejsc gdzie taką pomoc można uzyskać oraz długie terminy oczekiwania na wizytę.

  Uzyskane podczas spotkania z psychologiem wsparcie, wysłuchanie i właściwe pokierowanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia swojej sytuacji i  zapoczątkowało proces radzenia sobie z trudnościami.

  Realizacja projektu pozwoliła na dotarcie z bezpłatną pomocą psychologiczną i doradztwem zawodowym do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ,a efekty udzielonej pomocy zostały ocenione przez nich pozytywni.